نصرا...سکرتر

 

حالا كه سـكه قلـب خيـليـا  سـيا شده      حالا كه شهر شلوغ اينجورى بي صفا شده
يكى كه تا آخرش وايــسه پاي رفاقتـش     سـاده پيدا نمـيشـه ، عيـنـهو  كـيميا  شـده


   

عناوین مطالب وبلاگ نصرا...سکرتر

اثبات :: یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤
جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳
دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۳
جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳
شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳
شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳
جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۳
شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳
جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢
شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢۳ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢۳ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢
کار مطبوعاتی :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢
روزى تو خواهى آمد :: شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢
راهنمای دوست يابی (۲) :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
شعور معلم :: شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢
شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢
در حاشيه و اصل! سفر :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٢
شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
خانواده وبلاگی! :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢
جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
راهنماي دوست يابی (1) :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
مصاحبه با يك؟ رئيس و مسئول :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢
در حاشيه اردوی اشفکيس :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
خيانت :: دوشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٢
گل آقا :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢
دو ساعت اينترنت :: شنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٢
عينك همايونى :: چهارشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٢
اصغر آقا، پروين،‌ قاطعيت :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٢
یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢
فوتبال :: چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٢
افتادگی! :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٢
بی خيالی محض :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٢
تولدت مبارک عزيزم! :: جمعه ٩ خرداد ،۱۳۸٢
اينه ديگه! :: پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
برای او (اون!) :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
شريف يونيورسيتی :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
روز معلم! :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
توضيحات!!!!!! :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
ترين ها...........ESTs :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
دبيرستان و ... :: شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢
در آستانه سفر جمکران :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
در حاشيه سفر به ساوه :: شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢
در تمثيل نمودن، کايوت را و التفات ننمودن اصحاب :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٢
مصاحبه با يک لولک :: دوشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٢
قالب جديد :: یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
بدون شرح :: شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٢
Seci Returns :: جمعه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٢
چگونه خرخون باشيم و نباشيم :: شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٢
تحويل سال :: چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
مدرسه (1) :: یکشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٢
هفت سين :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۱
آنها دير رسيدند... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۱
يا حسين(ع) ... :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۱
قربانی بزرگ :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
... :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
در حاشيه سفر (4) :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۱
شکر ميون حاشيه! :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
در حاشيه سفر (3) :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۱
در حاشيه سفر (2) :: شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۱
در حاشيه سفر (1) :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱
يا امام رضا (عليه السلام) :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
وصيت نامه :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۱
بيست و دوم بهمن :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱
دهه فجر... :: شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۱
نکات الخمسه :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۱
مصاحبه درباره يک نصرا...سکرتر :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۱
قرمز ... آبی ... فوتبال !! :: چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸۱
من و حافظ!!! :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۱
در سايه سروی سيبيلو (2) :: یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۱
اخلاق :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۱
3) علی کريمی :: پنجشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۱
همون رفيق قديمی! :: دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
مصاحبه با يک زهرای اِچ بی :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۱
يک روز :: دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱
کلاس حل تمرين رياضی :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۱
در آستانه بازی بزرگ :: چهارشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸۱
فروغ و پلمبير و نوشابه و بنزين :: دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۱
در سايه سروی سـيـبـيـلو(قسمت اول) :: شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۱
طنز... :: جمعه ۱۳ دی ،۱۳۸۱
اين يکی ديگه واقعيه :: پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱
توضيحات: :: چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱
مصاحبه با يک هدای يک :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱
در حاشيه مراسم تقدير از بلاگرها :: یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
مصاحبه با يک... :: شنبه ٧ دی ،۱۳۸۱
يه خواب... :: پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱
سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸۱
... در باب عامل برتری! :: یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸۱
Seven Tips :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
عزيزم من کوک نيستم :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
امر خير! :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۱
۲) فرناندو ردوندو :: دوشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸۱
شيمی... علامه حلی... :: یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱
شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۱
بازگشت کرگدن ها :: پنجشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۱
:::: تهمتن.....ويروس....لولک ::::: :: چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸۱
فقط همين :: چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸۱
اعترافات يک نصرا... نادم و يک سکرتر پشيمان :: دوشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۱
۱)ريوالدو،خدای مطرود بارسا :: یکشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۱
روشنفکر بودن بسيار ساده است :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸۱
برنامه پنج ساله اول :: پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱
هر کسی قدر کاسه خودش... :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸۱
تقديم به عمه خانوم: :: دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۱
« تقديم به تمام با معرفت های عالم» :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
لمذا؟ :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
تا حالا شمام اينجوری شديد؟ :: پنجشنبه ٧ آذر ،۱۳۸۱
دوشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۱
شنبه ٢ آذر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢ آذر ،۱۳۸۱
در حاشيه سفر :: جمعه ۱ آذر ،۱۳۸۱
توصيه هايی برای سفر: :: چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸۱
و اين داستان به پايان رسيد :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۱
امير جبلی :: دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱
Yahoo Group :: یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۱
شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
توبه نامه گرگ :: جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱
اصول 9 گانه جلب مشتری(۲) :: پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۱
معذرت :: چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸۱
اصول 9 گانه جلب مشتری :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
آن شب... :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
تبريک و................حسودی :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
من فقط تا دو روز ديگه نوجوانم! :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
روزنامه وقايع الاتفاقيه :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
ماه رمضون :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
فقط برای رئال مادريد(قسمت دوم) :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
يه نفر :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
فقط برای رئال مادرید(قسمت اول) :: پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸۱
يک شب در خانه صوفی ها :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
برای کسانيکه از فوتبال متنفرند :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
زنگ :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
يه دوست قديمی :: پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
يا مهدی :: چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸۱
دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸۱
شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱
سفرنامه یا شبی که پرشين بلاگ خلوت بود :: جمعه ۱٩ مهر ،۱۳۸۱
از همه متشکرم :: پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۱
چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱
بچه علامه حلی ای! :: دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱
سازمان صنعتی-- امنیتی شریف :: یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱
بيا :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
دوشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱
با نام آفرينندهزيبايی ها :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱
یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱ 
 


درباره وبلاگ

صفحه اصلي
آرشيو
فرستادن نظرات


اسفند 82
بهمن 82
دى 82
آذر 82
آبان 82
مهر 82
شهريور 82
مرداد 82
تير 82
خرداد 82
ارديبهشت 82
فروردين 82
اسفند 81
بهمن 81
دى 81
آذر 81
آبان 81
مهر 81


:برادر عزيزم


دوستان


* به روز شده در 24 ساعت اخير*

آرشيو
 


Email me from HERE:


پاورد باى:

پرشين بلاگ